EB-Certalume for TL-D lamps

EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

รหัสการสั่งซื้อ: 913713043180
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694793913353600