More brands from

  เลือกหลอดไฟ

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (29)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ราคา
  คุณต้องการแสงสว่างแบบใด
  คุณสมบัติพิเศษ
  การปรับอุณหภูมิสี
  เทคโนโลยีหลอดไฟ

  Linear

  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 58 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 36 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 36 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 36 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 18 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 18 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 18 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D สีมาตรฐาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D สีมาตรฐาน

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 30 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D Super 80 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D Super 80

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 58 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D Super 80 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D Super 80

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 58 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D Super 80 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D Super 80

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 36 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาว
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   TL-D Super 80 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   TL-D Super 80

   หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง

   • 36 วัตต์
   • ขั้ว G13
   • โทนแสงสีขาวนวล